05. Tetor 2016.

Në bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14) Komuna e Ulqinit, Gj.K.Skenderbeu, shpall

NJOFTIM PËR PROKURIME PUBLIKE  

Blerja e koshave për mbeturinave nga betoni me kovë metalike, vlera e përgjithëshme, përfshirë TVSH-në 4.200,00 €. Dokumentacioni i tenderimit nr. 13/16 - 01-432/2-16 është publikuar në Portalin e prokurimeve publike, në adresën  www.ujn.gov.me më 04.10.2016. Personi për dhënijen e informatave është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.