05. Tetor 2016.

Në bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit për Prokurime Publike („Fletorja zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe 57/14) Komuna e Ulqinit, Gj.K.Skenderbeu, shpall

NJOFTIM PËR PROKURIME PUBLIKE  

Asfaltimi i rrugëve lokale, vlera e përgjithëshme, përfshirë TVSH-në 150.000,00 €. Dokumentacioni i tenderimit nr. 09/16 - 01-435/2-16 është publikuar në Portalin e prokurimeve publike, në adresën  www.ujn.gov.me më 05.10.2016. Personi për dhënijen e informatave është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.