19. Tetor 2016.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Zënija  e kafshëve të mëdha endacake dhe transporti i tyre deri në destinacionin e caktuar ,vlerësimi i përgjithshëm perfshire TVSH-në 2.000,00 €. 

Dokumentacioni i tenderimit nr.12/16 - 01-424/2-16 është publikuar në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 23.09.2016.Personi për dhënijen e informatave është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.