07. Nëntor 2016.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

                                     NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Ndërtimi  i një muri  në Meteriz .Vlera e përgjithëshme përfshirë TVSH-në  9.000,00 €.€.Dokumentacioni I tenderimit nr.8/16 - 01-492/2-16 është publikuar  në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 01.11.2016Personi për dhënijen einformatave  është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.