19. Mars 2015.

KOMUNA E ULQINI

SEKRETARIATI PËR VEPRIMTARI BANESORE

 

QET NË

SHQYRTIM PUBLIK

PROJEKT VENDIMIN

për plotësimin e Vendimit të rendit shtëpiak në ndërtesat e banimit

LAJMERIM

pronarëve dhe shfrytëzuesve te  hapësirave të posaçme dhe te perbashketa - banesave  në ndërtesat e banimit në Komunën e Ulqinit që të përfshihen në shqyrtimin publik të projekt vendimit për plotësimin e Vendimit të rendit shtëpiak në ndërtesat e banimit.

Shqyrtimi publik per preojekt Vendimin e lartepermendur do te zgjase 15 dite,duke filluar prej dates19.03 2015 deri me 02.04.2015.

Projekt Vendimin mund ta lexoni këtu.

 Verejtjet,propozimet dhe sygjerimet,ne forme te shkruar,do te drejtohen ne adrese te Sekretarijatit per veprimtari banesore te te Komunes se Ulqinit deri ne daten e perfundimit ter shqyrtimit publik.

Shqyrtimi publik qerndror do te mbahet ne sallen e vogel te Komunes  se Ulqinit me daten 03.04 2015 ne oren 11,

Sekretarijati do ti shqyrtoje  verejtjet,propozimet dhe sygjerimet e pjesemarresve dhe ne baze te tyre do te perpiloje rapoprtin e shqyrtimit publik.

SEKRETARIJATI  PER VEPRIMTARI BANESORE