25. Nëntor 2015.

PROGRAMI I DISKUTIMIT PUBLIK

sipas Projektit të planit Ndrimet dhe plotësimet e planit Detal urbanistik “ Fusha e Ulqinit” në kuadër të Zonës B nënzonat 7 dhe 9 për parcellat urbanistike nr. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bulevardit prej udhkryqit te NP Ujsjellsi dhe Kanalizimi deri te Ura e re në Port-Milenë dhe në kuadër të Zonës B nënzonës 3 për parcellat urbanistike nr. 9, 10, 11 dhe 12 në Ulqin

 

-     Me Vendimin mbi caktimin e Projektit të  Planit Ndrimet dhe plotësimet e planit Detal urbanistik “ Fusha e Ulqinit” në kuadër të Zonës B nënzonat 7    dhe 9 për parcellat urbanistike nr. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bulevardit prej ydhkryqit te NP Ujsjellsi dhe Kanalizimi deri te Ura e re në Port-Milenë dhe në kuadër të Zonës B nënzonës 3 për parcellat urbanistike nr. 9, 10, 11 dhe 12 në Ulqin

      i nxjerrë nga ana e Kryetarit të Komunës, nr. 01-2179/15 i datës 24.11.2015 është vendosur që Projekti i Planit të qitet në diskutim publik.

Diskutimi publik do të zgjasë 15 ditë, duke filluar nga data 26.11.2015.deri, me datën 10.12.2015.
Prezantimi i Projektit të Planit me qëllim të shikimit publik të të interesuarve do të jetë në sallën e vogël të Komunës së Ulqinit në katin e I (parë).
Shikimi në Projektin e Planit të ekspozuar do të bëhet çdo ditë në orarin 11,00 deri në 14,00 ku do të jenë të pranishëm përfaqësuesit e Sekretariatit për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem me qëllim të dhënies së mendimeve profesionale për pjesëmarrësit e interesuar të diskutimit publik.
Shqyrtimi kryesor publik i planit, ku përpunuesi do të japë sqarime profesionale dhe përgjigje në pyetjet e mundshme, do të mbahet, më

           09.12.2015. dhe fillon në orën 11,00 në sallën e madhe të Komunës.

Të gjithë pjesëmarrësit në diskutimin publik që do të kenë vërejtje në zgjidhjet e propozuara sipas planit munden që vërejtjet t veta t’i dorëzojnë në formë të shkruar deri, më 10.12.2015. në Sekretariatin për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem.

 

                                       Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem

                                                                            Mustafa Gorana, inxh.dipl.mak.

Vendimi

Madhësia: 3.28MB | Adobe PDF