19. Maj 2016.

Lajmërim  

Të nderuar qytetar të komunës së Ulqinit, Ju lajmërojmë që Sekretariati për finansa dhe buxhet është në përgatitje të vendimeve të reja për tatimin në patundëshmeri dhe taksen turistike për vitin 2016.

Ju lajmërojmë që jeni të obliguar ti shlyeni detyrimet tuaj në bazë të taksave dhe tatimeve, në të kundërt jemi të obligur te ndërmarrim të gjitha masat ligjore.

Lusim të gjithë personat fizik dhe juridik që të informohen lidhur me detyrimet e tyre në zyret e komunës se Ulqinit nr. 117, 109 dhe 121 çdo ditë pune nga ora 11:00-14:00.

Vendim i ri mbi tatimin në patundëshmeri, për mospagesë dhe mosparaqitje të patundëshmerisë parasheh denime për persona fizik nga 250euro deri në 2.000 euro dhe për persona juridik nga 2.000 euro deri në 20.000euro.

Ju lutemi qytetarëve që ti përgjigjen pozitivisht këtë lajmërimi.

U.D. Sekretari-i

mr. Sead Osmanoviq