08. Dhjetor 2016.

Thirrje publike qytetarëve,bashkësive lokale,sindikatit,organizatave politike,organizatave joqeveritare dhe organizatave tjera të interesuara që të  kyçen në diskutimin publik dhe të japin kontributin e tyre në shqyrtim të

 Draftit

Të Planit komunal për administrim të mbetjeve komunale dhe mbetjeve të parrezikshme ndërtimore për periudhën 2016 - 2020.

Të gjitha vërejtjet dhe sygjerimet mund të I përcillen Sekretarijatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit të Komunës së Ulqinit,rruga Gjergj Kastrioti skëderbeu p.n.Ulqin,në fax.n.030/412-956 ose e-mail:

sekom@ul.gov.me

Qasja në Planin e përmendur mund të bëhet në zyren e Sekretarijatit nr.77 në periudhen e zgjatjes së diskutimit publik nga data 06.12.deri më 20.12.2016 prej  12h-14h.

Drafti i Planit komunal për administrim të mbetjeve komunale dhe mbetjeve të parrezikshme ndërtimore për periudhën 2016 - 2020

Madhësia: 0.74MB | Adobe PDF

Përfundimet e Kryetarit lidhur me Draftin e Planit komunal për administrim të mbetjeve komunale dhe mbetjeve të parrezikshme ndërtimore për periudhën 2016 - 2020

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF