06. Mars 2017.

 SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE QET NË SHQYRTIM PUBLIK

Draftin e Planit lokal për zvoglimin e kërkesës së drogave dhe parandalimit të smundjeve të varësisë (2017- 2019)

THIRJE

Për qytetarët, organizatat joqeveritare, institucionet arsimore, përsonat juridikë, organet shtetërore, organizatat dhe individët e tjerë të interesuar

QË TË

Përfshihen në shqyrtimin publik dhe të japin kontributin e tyre në shqyrtimin e draftit të Planit lokal për zvoglimin e kërkesës së drogave dhe parandalimit të smundjeve të varësisë (2017- 2019)

Qasja ne Draftin e Planit lokal për zvoglimin e kërkesës së drogave dhe parandalimit të smundjeve të varësisë (2017- 2019) bëhet çdo ditë pune prej orës 12,00 deri në orën 13,00 në hapsirat e Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore.

Komentet, vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet, mund të dorëzohen përmes zyrës së qytetarëve të Komunës së Uqinit.

Shqyrtimi publik zgjatë prej, më 09.03 deri më, 23.03.2017. ndërsa mbledhja për shqyrtimin publik do të mbahet me 19 maj 2017,  në sallën e vogël  të Komunës së Ulqinit, me fillim në ora 11,00 me qytetarët, organizatat joqeveritare, institucionet arsimore, përsonat juridikë, organet shtetërore dhe të interesuarit e tjerë në të cilën do të përmblidhen rezultatet e shqyrtimit publik.

UD të sekretarit,

Đina Dabović