04. Maj 2017.

Ministria e zhvillimit të qëndrueshëm  dhe turizmit konformë urdhëresës  për mënyrën e zbatimit të diskutimit  publik  për përgatitjen e ligjit , njofton të interesuarit  që ka filluar  DISKUTIMI PUBLIK PËR PROJEKTLIGJIN  PËR PLANIFIKIM DHE NDËRTIM

Në bazë të Programit të hartuar nga Ministria  diskutimi publik në qytetin tone do të mbahet më datën  5 maj 2017 ne ora 15 në sallën e  Kuvendit të Komunës.

Me këtë rast ftohen  qytetarët,institucionet profesioniste dhe ata shkencore , organet shtetërore, shoqatat  e lemisë përkatëse, organizatat joqeveritare, mediumet  dhe  palët e tjera të interesuara  që të kycen  në diskutimin publik dhe të japin  propozimet e tyre , vërejtjet  dhe  sygjerimet  në tekstin e  Projektligjit  për planifikim dhe ndërtim.

Palët e interesuara  komentet ,vlerësimet  dhe sygjerimet  mund ti dërgojnë  edhe në formë elektronike  deri më 12 qershor në Ministrinë për zhvillim të qëndrueshëm  dhe turizëm.