29. Qershor 2018.
Diskutim Publik: Sipas draftit të planit faza e parë të Studim lokacionit lokal „Shtoji i epërm" në parcel katastrale nr.402/18 KK Shtoji i epërm në Ulqin

Me Vendimin mbi caktimin e Draftit të planit faza e parë të Studim lokacionit lokal „Shtoji i epërm“ në parcel katastrrale nr.402/18 KK Shtoji i epërm në Ulqin i nxjerrë nga ana e Kryetarit të Komunës, nr. 01-800/18 i datës 27.06.2018 është vendosur që Projekti i Planit të qitet në diskutim publik.

Diskutimi publik do të zgjasë 21 ditë, duke filluar nga data 27.06.2018 deri, me datën 17.07.2018.

Prezantimi i Projektit të Planit me qëllim të shikimit publik të të interesuarve do të jetë në zyrën nr.71 të Komunës së Ulqinit në katin e I (parë).

Shikimi në Projektin e Planit të ekspozuar do të bëhet çdo ditë në orarin 11,00h deri në 13,00h ku do të jenë të pranishëm përfaqësuesit e Sekretariatit për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem me qëllim të dhënies së mendimeve profesionale për pjesëmarrësit e interesuar të diskutimit publik.

Shqyrtimi kryesor publik i planit, ku përpunuesi do të japë sqarime profesionale dhe përgjigje në pyetjet e mundshme, do të mbahet,

më 10.07.2018 dhe fillon në orën 11,00h në sallën e Kuvendit të

Të gjithë pjesëmarrësit në diskutimin publik që do të kenë vërejtje në zgjidhjet e propozuara sipas planit munden që vërejtjet t veta t’i dorëzojnë në formë të shkruar deri, më 17.07.2018 në Sekretariatin për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem.         

Kryetari i Komunes së UlqinitLoro Nrekić

1 lsl g toj odluka o utvrivanju sa program za ja 20180629 003234

Madhësia: 0.11MB | Adobe PDF