13. Shtator 2018.

Thirrije

Qytetarëve, organizatave joqeveritare, partive politike, personave juridik, organeve shtetërore, organizatave të tjera të interesuara dhe individëve

Që të

Përfshihen në shqyrtimin publik dhe të japin kontributin e vet në shqyrtimin e Vendimit.

Shikimin e Projektit për kriteret, mënyrën dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave joqeveritare në hapësirat e Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore të Komunës së Ulqinit mund ta bëni çdo ditë pune prej orës 11,00 deri në orën 12,00.

Komentet, vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet, mund të dorëzohen përmes byrosë së qytetarëve të Komunës së Ulqinit.

Shqyrtimi publik do të zgjasë prej datës 17. 09 deri më 25. 09. 2018 kur edhe do të mbahet mbledhja në zyren numër 99 e Sekretarit të Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore  të Komunës së Ulqinit, në orën 11,00, me OJQ dhe të interesuarit e tjerë në të cilin do të përmblidhen rezultatet e shqyrtimit publik.

 

U.D. SEKRETARIT

Pranvera Sulić

 
Vendim mbi kriteret, metodën dhe procedurën për shpërndarjen e fondeve për Organizatat Jo-Qeveritare

Data: 21. Shtator 2018. | Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF