19. Nëntor 2019.

KOMUNA E ULQINIT

SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE

E   Q E T  NË   SHQYRTIM PUBLIK   DRAFT VENDIMIN  

për Planin lokal i aksionit  për arritjen e barazisë gjinore 2020-2023                                                  

T H I R R J E 

Të gjitha organizatave dhe individëve të interesuar 

QË TË

Përfshihen në shqyrtimin publik dhe të japin kontributin e vet në shqyrtimin e Vendimit.

    Shqyrtimi i Draft Vendimit për Planin lokal i aksionit  për arritjen e barazisë gjinore 2020-2023 do të bëhet në ambientet e Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore të Komunës së Ulqinit çdo ditë pune në kohën prej orës 11:00 deri në orën 12:00, në zyren nr 119.

    Komentet, vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mund të dorëzohen përmes Byrosë së qytetarëve të Komunës së Ulqinit - Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore.

    Shqyrtimi publik do të zgjasë prej, më 18. 11 deri, më 06. 12. 2019.

 

SEKRETARI,

Pranvera Suliq