03. Qershor 2020.

Sekretariati per  financa dhe  buxhet  i Komunes se Ulqinit  ne baze te nenit  12,14,70 nenit. 56.57 dhe 61 te Ligjit per administraten publike („Fl. Zyr.  Mz“, Nr. 56/14, 20/15, 40/16 dhe 37/17), si dhe 14c, 26, 27 dhe nenit. 28  te Ligjit mbi administraten publike („Fl. Zyr.  Mz“, nr. 65/01, 80/04, „Fl. Zyr.  Mz. nr. 73/10, 20/11, 28/12 i 47/17) publikon:

                                                                      SHPALLJE  PUBLIKE  

Ftohen qytetaret - obliguesit tatimor te cilet kane ne pronesi patundshmeri (objekte dhe toka) ne teritorin e  Komunes se Ulqinit, gjegjesisht qe udheheqen si obligues tatimor e qe mendojne se kane verejtje ne shenimet mbi pasurine e tyre per te cilen paguajne tatim ne patundshmeri e qe eshte me rendesi per lartesine dhe rregullsine e perllogaritjes se tatimit ne fjale qe te  lajmerohen prane ketij organi dhe te depozitojne shenimet e pasurise se tyre. Nese nuk lajmerohen parashihet se nuk kane verejtje ne obligimet tatimore dhe tatimi per vitin 2020 do te perllogaritet ne baze te shenimeve me te cilat disponon organi tatimor.

Paraqitja mund te behet cdo dite pune nga ora 11-14 deri me date, 20.06.2020 vit ne zyrat  nr. 117, 121 dhe109 ndertesa e Komunes se Ulqinit, me dokument  identifikimi dhe material tjeter si deshmi per korigjime eventuale te bazes se te dhenave me te cilen disponon organi me rastin e perllogaritjes se tatimit ne patundshmeri per vitin 2020. 

Me kete parashihet se eshte permbushur obligimi per ftesen e organit per pjesemarrje ne procedure me rastin e prurjes se vendimeve per tatim ne patundshmeri per vitin 2020.

Sekretariati per financa dhe buxhet

S E K R E T A R-I

Mr. Sead Osmanović

 

Shpallje publike: Vrejtje në shënimet mbi pasurinë për te cilën paguhet tatim në patundshmëri

Data: 03. Qershor 2020. | Madhësia: 0.6MB | Adobe PDF