27. Dhjetor 2021.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE
KUVENDI I KOMUNËS 
Br./Nr. 02-016/21-385
23.12.2021

Ulcinj/Ulqin

 

             Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/19), nenit 66 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr. 27/20),              

 

 

THËRRAS

MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT

TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

 

 

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

 

 • Miratimi i  procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 27.10.2021 vit

 

 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
 2. Propozim „Vendimi për  buxhetin  e komunës së Ulqinit per vitin 2022”
 3. Propozim “Vendimi per sjelljen e planit komunal per mbrojtjen dhe shpetimin nga vershimet ne komunen e Ulqinit”
 4. Propozim  “Vendimi per dhenien e pelqimit kryetarit te komune se Ulqinit per nenshkrimin e annex kontrates ndermjet komunes se Ulqinit dhe Popović Muhameda, Ramazana i Muse”
 5. Propozim “Vendimi per verifikimin e Programit me ndryshimet dhe plotesimet e Programit  per ngritjen e permendores kushtuar heroit dhe udheheqesit te madh legjendar Gjergj Kastrioti Skenderbeu
 6. Propozim  “Vendimi per verifikimin e Vendimit me ndryshimet dhe plotesimet e Programit  per ngritjen e permendores kushtuar heroit dhe udheheqesit te madh legjendar Gjergj Kastrioti Skenderbeu”
 7. Propozim “Vendimi për dhënien e pëlqimit në vendimin e Sh.p.k „Ujësjellësi dhe kanalizimi“ për konfirmin e cmimit të ujit dhe për shfrytzimin e kanalizimit të qytetit (LISTA E ÇMIMEVE) nr. 1909 të dates 13.10.2021
 8. Propozim  “Vendimi për dhenien e pelqimit te Vendimit te kryetarit te komunes se Ulqinit nr.01-082/21-1472/1 e dates 08.10.2021”(KMF Ulqin)
 9. Propozim “Vendimi per ndryshimin dhe plotesimin e Vendimit te themelimit shpk ”Parking Servis”.
 10. Propozim  “Vendimi per ndryshimin dhe plotesimin e Vendimit te themelimit shpk ”Agjencionit për ndërtimin dhe zhvillimin e Ulqinit ”.
 11. Propozim “Vendimi per ndryshimin dhe plotesimin e Vendimit te themelimit shpk ”Veprimtaritë komunale”
 12. Propozim “Vendimi për dhënien e pëlqimit të Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit SH.P.K “Veprimtaria komunale”
 13. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për Programin e Punës së SH.P.K “Ujesjellësi dhe kanalizime”
 14. Propozim “Vendimi për dhënien e pëlqimit të Programit për kryerjen e veprimtarive komunale të  SH.P.K “Veprimtaria komunale” Ulqin për vitin 2022
 15. Propozim “Vendimi për dhënien e pëlqimit të Programit të punës dhe planit financiar SH.P.K “Parking Servis” Ulqin për vitin 2022.
 16. Përfundimi i inicijativës së Klubit të këshillëtarëve të Kuvendit nr.02-022/21-361/1 të datës 14.12.2021.vit.
 17. Përfundimi i inicijativës së Klubit të këshillëtarëve të Kuvendit nr.02-022/21-362/1 të datës 14.12.2021.vit

 

 

Zgjedhje dhe emërime

 1. Propozim Vendimi për ndryshimin e Vendimit për emërimin e forumit të barazis gjinore dhe drejtave të pakicave.
 2. Propozim Vendimi për ndryshimin e Vendimit për emërimin e anëtarit të Kuvendit të Vodacom sh.p.k
 3. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin për zgjedhjen e drejtorit sh.p.k “Ujesjellës dhe kanalizim” Ulqin.

 

 

 

 

     Mbledhja do të mbahet më datë 28.12.2021 ( e marte), me fillim në ora 11h në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

                   

                                                                                                                         KRYETARI,

                                                                                                               HAXHI SULEJMANI,dv

saziv shqip dhjetorx

Data: 27. Dhjetor 2021. | Madhësia: 0.05MB | MS Word