31. Janar 2022.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se për bartësin e projektit „Braća Kalabović“ sh.p.k. Ulqin është sjell Aktvendimi nr. 06-082/21-1257/2, date 26. 01. 2022. vj. Ku eshte vendosur që nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për e ndërtimit të punishtes bravafarkuese në parcelën katastrale nr. 1069, KK Bratica, Ulqin.

 

Bartësi i projektit mund të kryej aktivitetin e vet në përputhshmëri me normat teknike në fuqi dhe standardeve të përcaktuara ligjore për këtë llojë veprimtarie, me detyrimin që gjatë procesit teknologjik të prodhimit të mobileve dhe të shfrytzimit të objektit, të aplikojë të gjitha masat e parapara të mbrojtjes.

rjesenje braca kalabovic

Madhësia: 1.47MB | Adobe PDF