04. Mars 2022.

Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18),  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,

 

L A J M Ë R O N

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar

 

se bartësi i projektit  “Fimar Internacional” Sh.P.K. Podgoricë,  ka parashtruar  kërkesë për marrje pëlqimi në elaboratin e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësor  për projektin e ndërtimit të  Objektit me dedikim të përzier,  në parcelën urbanistike nr. 77, blloku 5,  në parcelën katastrale nr. 1367/1, 1366, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1367/5, 1367/6 dhe  3538/1,  Shtoji Posht , 409/2 dhe 409/4   KK  Fusha e Ulqinit, në kuadër të  studimit shtetërorë të lokacionit” Kepi i Gjeranave- Port Milena”-  Plazhë e  Madhe, Ulqin. 

 

Në lidhje me këtë,  Ju ftojmë të bëni shikimin e elaboratit të sipërpërmendur, pranë zyrave të Sekretarijatit për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit, Komuna Ulqin, kati I, nr.76, ditëve të punës prej orës 11.00 deri 14.00.

 

Afati i shikimit publik si dhe paraqitja e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar është deri me 05.04.2022 vj. (e martë).

 

Tribuna publike rreth elaboratit në fjalë, do të mbahet  në sallën e vogël të KK Ulqin, me datën 29.03. 2022.vj.(e marte) me fillim në orën 11.30.

 

 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

EZO Fimar international Poslovno stambeni objekat FIN

Madhësia: 10.52MB | Adobe PDF