18. Maj 2022.

 

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se për bartësin e projektit „Tula Company“ sh.p.k. Totosh p.n. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06-041/22-378/2, datë  22.04.2022 vj. ku është vendosur,  që është i nevojshëm  punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin të Linjës prodhuese për përpunimin e gurit dhe metalit, në lagjen Braticë, në Ulqin.

Bartësi i projektit detyrohet të punojë elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin në fjalë dhe atë,  ta paraqesë pranë këtij Sekretariati për të vendosur.

 

                                    

Rješenje o Saglasnosti na Elaborat

Madhësia: 1.43MB | Adobe PDF

Rjesenje Elaborat

Madhësia: 0.02MB | MS Word