13. Qershor 2022.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018, 34/19 dhe 38/20), nenit 66 të Rregullores së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e Komunës nr. 27/20),

THËRRAS

MBLEDHJEN E DYTË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për mbledhje propozoj këtë,

Rendi i ditë:

- Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur më 03.06.2022 dhe vazhdimi i mbledhjes më 03.06.2022.

 

1. Pyetje dhe përgjigje të këshilltarëve

2. Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për zgjedhje dhe emërime

3. Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për Statut dhe dispozita

4. Propozim Vendimi për emërimin e këshillin për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim.

5. Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për Planifikim Hapësinor, Mbrojtjen e Mjedisit dhe Veprimtari komunale-banesore.

6. Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për Veprimtari shoqërore

7. Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkombëtar.

8. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për dhënien e propozimeve të emërtimit të lagjeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve.

9. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për Mbrojtjen e Mjedisit

10. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për Artin Bashkëkohor, Trashëgimi Kulturore Materiale dhe jomateriale

11. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për Bashkëpunim ndërmjet Vetëqeverisjes Lokale dhe OJQ-ve.

12. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për Bashkëpunim me Diasporën.

13. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për mirënjohjet Publike të Komunës së Ulqinit.

14. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për ankesa dhe parashtresa e qytetarëve

15. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

16. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Pakicave.

17. Propozim Vendimi për emërimin e forumit për komunikacion lokal

18. Propozim Vendimi për emërimin e këshilltarëve të pranishëm në martesë

19. Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit Komunal Zgjedhorë

20. Propozim Vendimi për miratimin e vendimit për pushimin e funksionit të Nënkryetarit të Komunës së Ulqinit për shkak të skadimit të mandatit.

21. Propozim Vendimi për miratimin e emërimit të Nënkryetarit të Komunës së Ulqinit.

22. Propozim Vendimi për miratimin e emërimit të Nënkryetarit të Komunës së Ulqinit.

- Zgjedhje dhe emërime.

 

Seanca do të mbahet më 17 qershor 2022 (e premte) në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, me fillim nga ora 11:00.

 

Kryetari

ARDIJAN MAVRIQ,d.v.