02. Mars 2023.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe banesore

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe banesore,

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar se bartësi i projektit „Dely Tours“ sh.p.k. nga Ulqini, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin- Sipërfaqe në funksion të objektit të përkohshëm- Auto Kamp, në parcelën katastrale nr. 1163 KK Shtoji posht, lokacioni nr. 8.43, Komuna e Ulqinit.

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariati për veprimtari komunale dhe banesore, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14, si dhe ne Web faqen e Komunës së Ulqinit.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar është deri të premten, me 10. 03. 2023 vj., në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe banesore.

Dokumentacion për vendimmarrje - Auto Kamp

Madhësia: 3.18MB | Adobe PDF