21. Tetor 2021.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/19), nenit 66 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr. 27/20),              

 

THËRRAS MBLEDHJEN E PARË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT  TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

 

 

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

 

 • Miratimi i  procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 02.06.2021, 03.06.2021, 15.07.2021 dhe 27.07.2021. vit

 

 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
 2. Propozim Vendimi për llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës se Ulqinit për vitin 2020.
 3. Raporti i punës i kryetarit të komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2020
 4. Propozim Vendimi për kompensimin për pajisjen komunale të tokës ndërtimore
 5. Propozim Vendimi mbi kompensimin për sanimin urban
 6. Propozim Vendimi për kompensimin vjetor për shfrytzimin e hapësirës për objektet ilegale
 7. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për objektet e përkohshme në territorin e Komunës së Ulqinit.
 8. Propozim Vendimi për lirimin nga pagesa e qirase për shfrytzimin e lokacionit të përkohshëm për ngritjen e pikave të informimit të Organizatës turistike për 2021
 9. Strategjia e punesimit të komunës së Ulqinit për periudh të vitit  2021-2025
 10. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e kryetarit të Komunës nr.01-082/21-1286/2 për miratimin e mjeteve financiare për Otrant Olympic.
 11. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për lirimin nga obligimi i pagesës së kompensimit për pajimin komunal të tokës ndërtimore.

12. Propozim Vendimi për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve komunale të SHPK „Veprimtaritë Komunale“ Ulqin (çmimorja)

 

 

 

 

Zgjedhje dhe emërime

 

1. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të emërimit te komisionit komunal zgjedhor

2.Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për zgjedhjen e drejtorit IP “Sirena”

3. Propozim Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit të emërimit të këshillit drejtues “Qendër për kulturë”

4.Propozim Aktvendim për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit të emërimit e anëtarëve të bordit të drejtorit “Ujësjellës dhe kanalizime”

 

 • : Materiali për të gjitha pikat e rendit të ditës ju janë dorëzuar me datë 13.10.2021 përveç pikës 12. “Vendimi për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve komunale të SHPK „Veprimtaritë Komunale“ Ulqin (çmimorja)“

     Mbledhja do të mbahet më datë 27.10.2021 ( e mërkure ), me fillim në ora 11:00 në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

                   

                                                                                                                                             KRYETARI,

                                                                                                                                      HAXHI SULEJMANI,dv