Formulari për propozimin e kandidatit për emërimin e anëtarit të Këshillit të radio Televizionit të Ulqinit

Data: 13. Dhjetor 2018. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Buxheti 2019

Data: 23. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.96MB | Adobe PDF

Vendimi mbi tarifat për shfrytëzimin e rrugëve komunale dhe të pa kategorizuara në teritorin e Komunës së Ulqinit

Data: 14. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.25MB | Adobe PDF

Vendim mbi ndryshimet dhe shtesat e Vendimit për furnizimin me ujë publik në teritorin e Komunës së Ulqinit

Data: 14. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.09MB | Adobe PDF

Vendim për mënyrën e grumbullimit dhe grumbullimin e veçantë të mbeturinave komunale për përpunim në territorin e Komunës së Ulqinit

Data: 14. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.11MB | Adobe PDF

Formulari për propozimin e kandidatit për emërimin e anëtarit të Këshillit të radio Televizionit të Ulqinit

Data: 05. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Vendimi për të drejtat nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Data: 02. Nëntor 2018. | Madhësia: 0.09MB | Adobe PDF

Vendim mbi kriteret, metodën dhe procedurën për shpërndarjen e fondeve për Organizatat Jo-Qeveritare

Data: 21. Shtator 2018. | Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF

Formulari për propozimin e kandidatit për emërimin e anëtarit të Këshillit të radio Televizionit të Ulqinit

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Draft-Vendimi për nxitjet dhe investimet në zhvillimin e bujqësisë

Data: 05. Shtator 2018. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF