09. Shtator 2021.

L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit Ismet Neloviq ka parashtruar kërkesë për marrje pëlqimi në elaboratin

Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18),  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,   L A J M Ë R O N   ...

Më shumë
26. Gusht 2021.

L A J M Ë R O N opinionin e interesuar se për bartësin e projektit Ismet Neloviq.

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
19. Korrik 2021.

LAJMRIM: kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të Hotelit me 4 yje

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
28. Janar 2021.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulqin, ka është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
06. Janar 2021.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINITSekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientitNë bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ("Fleta zyrtare MZ", nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, L A J M Ë R O Nopinionin e ...

Më shumë
22. Dhjetor 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Tula Company" sh.p.k., Totosh p.n.,Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06-435/20-7

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 24 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, ...

Më shumë
08. Dhjetor 2020.

Lajmërim: se bartësit e projektit, Muçoviq Enver, Muçoviq Vahid dhe Muçoviq Muhamed nga Ulqini, kanë parashtruar kërkesë për marrje pëlqimi për Elaboratin

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
03. Dhjetor 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit Komuna e Ulqinit, është sjell aktvendimi nr. 06-529/20-3-

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 24 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
16. Tetor 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit KOMUNA E ULQINIT, ka parashtruar kërkesë për marrje pëlqimi në elaboratin

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
13. Tetor 2020.

Lajmërim: Se bartësit e projektit, Muçoviq Enver, Muçoviq Vahid dhe Muçoviq Muhamed nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06-534/20-2

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë