30. Shtator 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit KOMUNA E ULQINIT, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
28. Shtator 2020.

Lajmërim: se bartësit e projektit, Muçoviq Enver, Muçoviq Vahid dhe Muçoviq Muhamed nga Ulqini, kanë parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
23. Shtator 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Baruti Group" sh.p.k., nga Ulqini, është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
21. Shtator 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Baruti Group" sh.p.k., nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 492/20-2

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,   L A J M Ë R O N opinionin e interesuar se për ...

Më shumë
11. Shtator 2020.

Lajmërim: se për bartësin e projektit „Berisha Invest Group" sh.p.k., nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 492/20-2,

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
11. Shtator 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Telenor" sh.p.k. nga Podgorica, ka parashtruar kërkesën për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se bartësi i projektit „Telenor“ sh.p.k. nga Podgorica, ka parashtruar kërkesën për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ...

Më shumë
08. Shtator 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Berisha Invest Group" sh.p.k., nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 492/20-2, datë 02.09.2020 vj

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,   L A J M Ë R O N opinionin e interesuar se për ...

Më shumë
08. Shtator 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Telenor" sh.p.k. nga Podgorica, ka parashtruar kërkesën për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor për projektin Pinjesh 2

Në bazë të nenit 13 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se ...

Më shumë
20. Gusht 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Berisha Invest Group" sh.p.k., ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
17. Korrik 2020.

Lajmërim: Kërkesë për marrje pëlqimi në elaboratit e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësor „Tula Company" sh.p.k.

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë