21. Prill 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „ VARONA" sh.p.k., Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
16. Mars 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „ Ema Kop" sh.p.k., ka parashtruar dy kërkesa për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
19. Shkurt 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Majstori HYKAJ" sh.p.k., Kodra p.n., Ulqin, është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
10. Shkurt 2020.

Lajmërim : Se për bartësin e projektit „Sinani Company" sh.p.k., Shtodër- Ulqin është sjell Aktvendim

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
29. Janar 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „R.H. Promet" sh.p.k., nga Bijelo Pole, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 24 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se për ...

Më shumë
28. Janar 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Telenor" sh.p.k. nga Podgorica, është sjell Aktvendim

Në bazë të nenit 24 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se për ...

Më shumë
28. Janar 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Tula Company" sh.p.k. Totosh p.n. nga Ulqini, është sjell Aktvendim

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
21. Janar 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Majstori HYKAJ" sh.p.k., Kodra p.n., Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
16. Janar 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Sinani Company" sh.p.k., Shtodër- Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë
15. Janar 2020.

Lajmërimi: Se për bartësin e projektit „Gold Granit M&R" sh.p.k., Kodra p.n., Ulqin, është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen ...

Më shumë