17. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Crnogorski Telekom" sh.a. Moskovska29 nga Podgorica, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  L A J M Ë R O N  opinionin e interesuar  se ...

Më shumë
16. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit Kisha Ortodokse Serbe, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
22. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Crnogorski Telekom" sh.a. nga Podgorica, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
22. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „R.H.-Promet" Bijelo Polje, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
22. Nëntor 2019.

Lajmërim: se bartësi i projektit „Crnogorski Telekom" sh.a. nga Podgorica, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
19. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit„Telenor" sh.p.k. nga Podgorica ka paraqitur kërkesë për marrje pëlqimi në elaboratin e vlerësimit të ndikimit

Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18), Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,  L A J M Ë R O N  Organet, ...

Më shumë
18. Nëntor 2019.

Lajmërim: Për bartësin e projektit, Vait A. Nikaj nga Ulqini. është sjell Aktvendimi nr. 06- 498/19-2 05. 11. 2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
05. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit, Cungu Hyrije nga Ulqini. është sjell Aktvendimi nr. 06- 502/19-2 datë, 02.11.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  L A J M Ë R O N  Opinionin e interesuar  Se ...

Më shumë
05. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Telenor" sh.p.k. nga Podgorica, është sjell Aktvendimi nr. 06- 486/19-2, datë, 29. 10. 2019 vj. ku është vendosur, që është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  Opinionin e ...

Më shumë
29. Tetor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 483/19-2 datë, 22. 10. 2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  opinionin e ...

Më shumë