18. Nëntor 2019.

Lajmërim: Për bartësin e projektit, Vait A. Nikaj nga Ulqini. është sjell Aktvendimi nr. 06- 498/19-2 05. 11. 2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
05. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit, Cungu Hyrije nga Ulqini. është sjell Aktvendimi nr. 06- 502/19-2 datë, 02.11.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  L A J M Ë R O N  Opinionin e interesuar  Se ...

Më shumë
05. Nëntor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Telenor" sh.p.k. nga Podgorica, është sjell Aktvendimi nr. 06- 486/19-2, datë, 29. 10. 2019 vj. ku është vendosur, që është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  Opinionin e ...

Më shumë
29. Tetor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 483/19-2 datë, 22. 10. 2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  opinionin e ...

Më shumë
28. Tetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit, Cungu Hyrije nga Ulqini. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e punimit të elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  L A J M Ë R O N  Opinionin e interesuar  Se ...

Më shumë
24. Tetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit Vait A. Nikaj nga Ulqini, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë në kuadër të PDU "Fusha e Ulqinit"

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
10. Tetor 2019.

Lajmërim: se bartësi i projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
09. Gusht 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „CUNGU&CO"sh.p.k. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N opinionin e interesuar se ...

Më shumë
26. Korrik 2019.

Vlerësimi i ndikimit të projektit ne mjedisin jetësor: Kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit - „CUNGU&CO" sh.p.k. Ulqin

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe ...

Më shumë
23. Prill 2019.

Lajmërim: se për bartësin e projektit "Mediterraneo Gradnja- Construction" sh.p.k. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  opinionin e ...

Më shumë