21. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, është sjell aktvendimi

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe opinionin e ...

Më shumë
20. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" sh.p.k. nga Podgorica është sjell aktvendimi

Në bazë të nenit  24 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr. 075/18 ) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se ...

Më shumë
06. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „ Dijari" sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe ...

Më shumë
04. Shkurt 2019.

Lajmërim: Bartësi i projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit „Geštenja MNE“ sh.p.k.Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit     për projektin e ndërtimit ...

Më shumë
22. Janar 2019.

Lajmërim: Bartësi i projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" Sh.p.k.

Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe ...

Më shumë
04. Janar 2019.

Lajmërim: Bartësi i projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" Sh.p.k.

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” Sh.p.k., ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e  punimit të elaboratit, për projektin e ...

Më shumë
21. Dhjetor 2018.

Lajmërim: Për bartësin e projektit Model Slovenija Invest"

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
21. Dhjetor 2018.

Lajmërim: Për bartësin e projektit Cungu Hasan Hyrije

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
21. Dhjetor 2018.

Lajmërim: Për bartësin i projektit "Dijari" sh.p.k

Se për bartësin e projektit  “Dijari” sh.p.k, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr.06-479/18-3 datë, 12.12.2018vj.  ku është vendosur që, të jepet pëlqimi në Elaboratin e ...

Më shumë
29. Tetor 2018.

Lajmërim se bartësi i projektit „DIJARI" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në elaboratin e vlerësimit të ndikimit në ambijentin jetësorë për projektin e ndërtimit të hotelit

Në bazë të nenit 20 të Ligjit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 dhe 52/16), Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë