24. Tetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit Vait A. Nikaj nga Ulqini, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë në kuadër të PDU "Fusha e Ulqinit"

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
10. Tetor 2019.

Lajmërim: se bartësi i projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
09. Gusht 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „CUNGU&CO"sh.p.k. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N opinionin e interesuar se ...

Më shumë
26. Korrik 2019.

Vlerësimi i ndikimit të projektit ne mjedisin jetësor: Kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit - „CUNGU&CO" sh.p.k. Ulqin

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe ...

Më shumë
23. Prill 2019.

Lajmërim: se për bartësin e projektit "Mediterraneo Gradnja- Construction" sh.p.k. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  opinionin e ...

Më shumë
12. Prill 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit "Mediterraneo Gradnja- Construction" sh.p.k. nga Ulqini, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe ...

Më shumë
08. Mars 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit – NP për menaxhim të të mirave detare të Malit të Zi nga Budva është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N organet, organizatat dhe ...

Më shumë
25. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit – NP për menaxhim të të mirave detare të Malit të Zi, nga Budva, ka parashtruar kërkesë

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N organet, organizatat dhe ...

Më shumë
22. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Dijari" sh.p.k. Ulqin, është sjell aktvendimi

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe opinionin e ...

Më shumë
21. Shkurt 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Geštenja MNE" sh.p.k. Ulqin, është sjell aktvendimi

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit L A J M Ë R O N Organet, organizatat dhe opinionin e ...

Më shumë