03. Gusht 2018.
Video: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Uvodno izlaganje Predsjednika Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:19

2. Florim Pali 00:04:30 - 00:05:54

3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:05:55 - 00:08:13

4. Sead Osmanovic 00:08:21 - 00:09:04

5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:09:11 - 00:10:23

6. Luigj Shkrelja 00:10:36 - 00:13:15

7. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:13:16 - 00:15:54

8. Aleksandar Dabović 00:16:00 - 00:17:20

9. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:17:21 - 00:20:23

10. Bojan Đakonović 00:20:29 - 00:20:56

11. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:20:57 - 00:21:06

12. Aleksandar Dabovic 00:21:09 - 00:21:51

13. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:21:52 - 00:22:40

14. Borislav Bašović 00:23:00 - 00:29:48

15. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:29:50 - 00:30:27

16. Borislav Bašović 00:30:31 - 00:30:56

17. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:30:57 - 00:32:31

18. Predsjednik Opštine: Ljoro Nrekić 00:32:33 - 00:34:15

19. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:34:17 - 00:36:11

20. Borislav Bašović 00:36:14 - 00:39:37

21. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:39:38 - 00:39:52

22. Florim Pali 00:40:00 - 00:42:46

23. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:42:47 - 00:43:30

25. Omer Bajraktari 00:43:32 - 00:43:58

26. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:44:00 - 00:44:39

27. Marko Škrelja 00:44:40 - 00:50:27

28. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:49:35 - 00:50:16

29. Mustafa Gorana 00:50:32 - 00:51:57

30. Bojan Đakonović 00:52:24 - 00:53:19

31. Haxhi Sulejmani 00:53:33 - 00:55:07

32. Borislav Bašović 00:55:35 - 00:57:53

33. Agron Mehmedi 00:58:05 - 00:59:40

34. Mustafa Gorana 01:00:11 - 01:01:14

35. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:01:15 - 01:02:26

36. Predlagač: Mustaf Gorana 01:02:27 - 01:04:36

37. Bojan Đakonović 01:04:58 - 01:06:41

38. Haxhi Sulejmani 01:06:56 - 01:08:22

39. Agron Mehmedi 01:08:43 - 01:13:57

40. Borislav Bašović 01:14:30 - 01:16:25

41. Ilir Harasani 01:16:33 - 01:19:50

42. Sabri Salaj 01:20:05 - 01:22:55

43. Florim Pali 01:23:15 - 01:29:17

44. Agron Mehmeti 01:29:34 - 01:31:40

45. Haxhi Sulejmani 01:31:46 - 01:33:20

46. Luigj Shkrela 01:33:38 - 01:41:06

47. Mustafa Gorana 01:41:20 - 01:43:35

48. Hadixhe Gjoni 01:44:11 - 01:45:52

49. Boro Bašović 01:46:12 - 01:49:15

50. Luigj Shkrela 01:49:36 - 01:52:07

51. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:52:08 - 01:52:40

53. Ilir Harasani 01:52:41 - 01:53:41

54. Agron Mehmedi 00:53:38 - 01:55:15

55. Mustafa Gorana 01:55:33 - 01:56:25

56. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:55:21 - 01:58:48

57. Ahmet Aljosi 01:59:00 - 02:00:33

58. Bojan Đakonović 02:00:45 - 01:01:09

59. Haxhi Sulejmani 02:01:55 - 02:04:10

60. Dzavid Hodžić 02:04:25 - 02:06:46

61. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:06:48 - 02:08:48

62. Ahmet Aljoši 02:08:50 - 02:10:40

63. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:10:41 - 02:12:12

64. Ahmet Aljoši 02:12:14 - 02:14:52

65. Bojana Đakonović 02:15:09 - 02:15:42

66. Haxhi Sulejmani 02:16:18 - 02:17:46

67. Džavid Hodžić 02:17:55 - 02:20:25

68. Borislav Bašović 02:20:46 - 02:23:30

69. Predlagač: Almir Molabećiri 02:23:40 - 02:25:37

70. Boro Bašović 02:25:55 - 02:26:26

71. Luigj Shkrela 02:26:42 - 02:29:16

72. Džavid Hodžić 02:29:29 - 02:32:00

73. Borislav Bašović 02:32:16 - 02:33:40

74. Agron Mehmeti 02:35:52 - 02:33:37

75. Haxhi Suleljmani 02:35:53 - 02:39:52

76. Ahmet Aljoši 02:40:03 - 02:41:00

77. Haxhi Suleljmani 02:41:40 - 02:42:15

78. Omer Bajraktari 02:42:21 - 02:44:50

79. Luigj Shkrela 02:45:12 - 02:48:20

80. Arijan Ljamović 02:48:35 - 02:50:29

81. Ahmet Aljoši 02:50:47 - 02:51:25

82. Florim Pali 02:52:50 - 02:55:07

83. Sabri Salaj 02:55:17 - 02:56:27

84. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:56:35 - 02:58:40

85. Ahmet Aljoši 02:58:45 - 03:00:22

86. Bojan Đakonović 03:00:39 - 03:01:19

87. Haxhi Suleljmani 03:01:32 - 03:05:43

88. Replika:Nazif Cungu - Haxhi Suleljmani 03:06:27 - 03:14:29

89. Agron Mehmedi 03:14:48 - 03:15:35

90. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:15:45 - 03:18:19