29. Gusht 2017.

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit-Komuna e Ulqinit, Bulevari “Mara Company” Sh.p.k. Podgoricë, është sjell Aktvendimi nr. 06-939/17-2, datë 25.08.2017 vj.  ku  është vendosur që  për  projektin: “ OBJEKTI PËR PËRPUNIMIN E ULLIRIT- PRODHIMI I VAJIT TË ULLIRIT“ nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë.  

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit