18. Tetor 2017.

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  “Tapacir KURTI ” Sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06-517/17-2, datë  16.10.2017 vj.  ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin: “NDËRTIMI DHE FUNKSIONIMI I  OBJEKTIT AFARIST ME DEDIKIM PRODHIMIN E MOBILJEVE DUKE PËRFSHIRË SALLONIN EKSPOZUES DHE HAPSIRËN ADMINISTRATIVE“  në parcelën katastrale nr.1174/2 dhe 1174/3 Pistull, komuna e Ulqinit.                              

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit