02. Dhjetor 2017.

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  Jankoviq Gj. Andrija,  Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06-551/17-2   datë 28.11.2017, ku  është vendosur se,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin „Objekti  për veprimtari bujqësore- Magazinë “ , në parcelën katastrale nr.  10/3 KO Braticë, zona 5 e Planit Hapsinorë Urbanistik Ulqin.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit