21. Mars 2018.
Lajmërim për bartësin e projektit Bilal KRAJA, Pistull, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 10/18 datë,  15.03.2018 vj.  ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar
Se për bartësin e projektit   Bilal KRAJA, Pistull, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 10/18 datë,  15.03.2018 vj.  ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin: “ Objekti për prodhimin e vajit të ullirit“  në parcelën katastrale nr. 165 KO Pistull, komuna e Ulqinit.