13. Qershor 2018.
Aktvendimi nr. 06-238/18: Vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë, për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë "Lamela1" dhe "Lamela2", në parc. urban. nr.27, zona "B", nënzona"6", në kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit",  Ulqin

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

organet, organizatat dhe opinionin e interesuar

Se për  bartësin e projektit „Mastering“ Sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06-238/18 i datës 11.06.2018 vj. ku është vendosur që  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë,   për   projektin e ndërtimit të objektit afarist  banesorë  “Lamela1” dhe “Lamela2”, në parc. urban.  nr.27, zona “B”, nënzona”6”, në   kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit“,  Ulqin.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit