23. Korrik 2018.
Lajmërim Se për bartësin e projektit  Komuna  e Ulqinit,  është sjell aktvendimi për Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellës kanalizimit në Komunën e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  KOMUNA E ULQINIT,  është sjell Aktvendim nr. 06- 1540 /18 datë 17.07.2018, ku  është vendosur që,    të jepet pëlqimi në Elaboratin  e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësor për projektin „Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellës kanalizimit në Komunën e Ulqinit.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta