Lajmërim se bartësi i projektit  Karamanaga H. Shuqurija nga  Ulqini  ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në elaboratin e vlerësimit të ndikimit në ambijentin jetësorë për projektin e ndërtimit të  hotelit në parc.urb.UP44, në kuadër të Projektit urbanistik”Pristan”, në Ulqin.  

Në lidhje me këtë, ju ftojmë  që të  shikoni  Elaboratin në fjalë, pranë Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, kati I,  zyra  nr.76, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, është deri me 08.10.2018,  në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit. 

Diskutimi publik për Elaboratin,  do të mbahet në sallën e vogël të K.K. Ulqin me 08.10. 2018 (e hëne),  me fillim në  11.30 ora.