17. Tetor 2018.

Se për bartësin e projektit  “Nedim Komerc” sh.p.k., Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 480/18-3,  datë,  16.10.2018 vj.  Ku  është vendosur që, nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit  te objektit afarist banesorë në parc.urb. 281 dhe 281a, zona B,  lokaliteti  „Totosh “  komuna e Ulqinit.