21. Dhjetor 2018.

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit Cungu Hasan Hyrije  ngaUlqini, është sjell Aktvendimi nr.06-542/18-3datë14.12.2018.  ku është vendosur që,  nukështë i nevojshëmvlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit   objektit  për prodhimin dhe degustimin  e vajit të ullirit, në parc. kat. nr. 7993 KK Ulqin, Bashbuluk,Komuna Ulqin.