04. Janar 2019.

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” Sh.p.k., ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e  punimit të elaboratit, për projektin e ndërtimit të objektit:Hotel holiday villages, depadans, faza e II-të, në kuadër të Studimit Shtetrorë të Lokacionit „Pjesa e sektorit 66- grupi i hoteleve ekzistuese“- Plazha të Madhe, zona D, në parc. urb. nr.11, të cilën e përbëjnë parc.kat. nr.16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/10, 67/4, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 133 KK Shtoj Poshtë, Komuna Ulqin.

 

Në lidhje me këtë, ftojmë opinionin e interesuar që të bëjë shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

 

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e mendimeve në formën e shkruar është  deri me  14.01.2019  në adresën: Komuna e Ulqinit,Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit.