20. Shkurt 2019.

Në bazë të nenit  24 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr. 075/18 ) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” sh.p.k. nga  Podgorica    është sjell Aktvendimi nr.06- 17/19-3,  datë, 12.02.2019 vj. dhe është vendosur që, të jepet pëlqimi në Elaboratin e vlerësimit  të ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit  Hotel Holiday Villages, Depadans, Faza e II- të, në kuadër të studimit të lokacionit „Pjesa e sektorit 66-grupimi i hoteleve ekzistues“-Plazha e Madhe, në Zonën D, në pjesën e parc. urb. nr. 11, të cilën e përbëjnë parcelat katastrale  nr. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/10, 67/4, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 133,  KK Shtoji posht, Komuna  Ulqin. 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu - Depadans Karizma Ul

Madhësia: 48.64MB | Adobe PDF