21. Shkurt 2019.

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor ( “Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Organet, organizatat dhe opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit „Geštenja MNE“ sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 24/19-3  datë, 13.02.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për projektin e ndërtimit  të  objektit afarist banesorë në kuadër të PDU“Fusha e Ulqinit“, parc. urb. nr.31, në Zonën B, parc. kat. nr. 30/104 KK Fusha e Ulqinit,  Ulqin.

   

 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit