23. Prill 2019.

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit 

L A J M Ë R O N 

opinionin e interesuar 

se për bartësin e projektit “Mediterraneo Gradnja- Construction“ sh.p.k. nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 179/19-3 datë, 18.04.2019 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të Apart hotelit në parcellen urb.nr.79, zona B, PDU “Ulqini Qyteti“, lokaliteti Pinjesh, në Ulqin. 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit