20. Gusht 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”,
nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N
opinionin e interesuar

se bartësi i projektit „Berisha Invest Group“ sh.p.k., ka parashtruar kërkesë për të vendosur për
nevojën e punimit të elaboratit për projektin e ndërtimit të Lagjes turistike T2 (FazaI), në zonën
“B” në parcelën urbanistike 22, Shtoji posht, në kuadër të studimit shtetërorë të lokacionit- Pjesa e
sektorit 66-moduli IV dhe V”- Plazhë e Madhe, Ulqin.
Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në
lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra
numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14, si dhe ne Web faqen e Komunës së
Ulqinit.
Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, në adresën
Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit është deri të
premtën, me 28. 08. 2020 vj.