08. Shtator 2020.

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se për bartësin e projektit „Berisha Invest Group“ sh.p.k., nga Ulqini, është sjell Aktvendimi nr. 06- 492/20-2, datë  02.09.2020 vj. ku është vendosur,  që është i nevojshëm  punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të Lagjes turistike T2 (FazaI),  në  zonën  “B” në parcelën urbanistike 22, Shtoji posht, në kuadër të studimit shtetërorë të lokacionit- Pjesa e sektorit 66-moduli IV dhe V”- Plazhë e Madhe, Ulqin. 

Bartësi i projektit detyrohet të punojë elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin në fjalë dhe atë,  ta paraqesë pranë këtij Sekretariati për të vendosur.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

KOMUNA E ULQINIT