18. Nëntor 2020.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/2019 ), nenit 66. të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr.27/20),              

THËRRAS MBLEDHJEN E PARË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

dhe propozoj këtë

R e n d  d i t e :

-Minuta përkujtimore për viktimat e pandemisë së CoVID19 dhe këshilltarin Dritan Alaj 

-Miratimin e procesverbalit nga Mbledhja e Dytë të Seancës së Parë të Rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më datë 22.07.2020.

1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,

2. Propozim Vendim mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2020,

3. Propozimi i llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019,

4. Propozim Vendim për parkingjet publike të makinave në Komunën e Ulqinit,

5. Propozim Vendim për lartësin, mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së kontributit të antarësisë Organizatës Turistike të Ulqinit,

6. Propozim Vendim për nxjerrjen e Strategjisë së zhvillimit të sportit në Komunën e Ulqinit 2020-2021,

Zgjedhje dhe emërime

7. Propozim Aktvendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Aktvendimit për emërimin e Këshillit për zgjedhje dhe emërime të Kuvendit të Komunës së Ulqinit,

8. Propozim Aktvendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Aktvendimit për emërimin e Këshillit për Statut dhe dispozita  të Kuvendit të Komunës së Ulqinit,

9. Propozim Aktvendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Aktvendimit për emërimin e Këshillit për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar dhe bashkëpunim me diasporën të Kuvendit të Komunës së Ulqinit,

10. Propozim Aktvendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Aktvendimit për emërimin e Këshillit për veprimtari shoqërore parashtresa dhe ankesa të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

Mbledhja do të mbahet të hënën, më 07.12.2020, në ora 10:00 në Sallën e Madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.                  

KRYETARI,

Dr. Ilir Çapuni

 

Orari i mbajtjes së mbledhjeve të trupave punues :

Nr. Trupi punues Dita Data Ora,Salla
1.

Këshilli për Statut dhe Dispozita

E mërkurë

02.12.2020

10:00, në 
Sallën e Mbledhjeve
2.

Këshilli për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

E enjte

03.12.2020

10:00, në 
Sallën e Mbledhjeve
3.

Këshilli për Planifikimin Hapsinor, Mbrojtjen e Mjedisit dhe Veprimtari Komunale-Banesore 

E premte 

04.12.2020 10:00, në 
Sallën e Mbledhjeve
4. Këshilli për Zgjedhje dhe Emërime

E premte

04.12.2020

11:00, në 
Sallën e Mbledhjeve
5.

Këshilli për Veprimtari Shoqërore, Ankesa dhe Parashtesa

E  mërkurë

02.12.2020

​12:00, në Sallën e Mbledhjeve

Linku për Materialin e mbledhjes së Parë të seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit:

http://www.ul-gov.me/Mbledhja-e-par-e-seancs-s-dyt-t/5099/Materiali-pr-mbledhjen-e-par-t-seancs-s.shtml

 

Thirrja e mbledhjes së Parë të seancës se Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Data: 18. Nëntor 2020. | Madhësia: 0.68MB | Adobe PDF