18. Nëntor 2020.

Thirrja për Mbledhjen e Parë të seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018 dhe 34/2019 ), nenit 66. të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (,,Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e ...

Më shumë