14. Maj 2020.

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Fl. zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/2018), nenit 19 dhe 79 të Rregullores së Punës së Kuvendit të Ulqinit (“Fl. zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat e komunës nr. 17/08 dhe 14/12),              

THËRRAS MBLEDHJEN E PARË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

- Miratimin e procesverbalit nga Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 23.12.2019

- Konstatimi i dorëheqjes së Kryetarit të Komisionit Zgjedhor Komunal Ulqin - Pjeter Ljuljđuraj

- Konstatimi i dorëheqjes së anëtarit të Komisionit për lëndën K1- Gëzim Haxhibeti

- Konstatimi i dorëheqjes së këshilltarit - Arsim Cuca

- Konstatimi i dorëheqjes së këshilltarit - Ilir Harasani

1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,

2. Propozim Rregullorja e punës së Kuvendin të Komunës së Ulqinit,

3. Raporti i punës së kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2019,

4. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Kryetarit të Komunës nr. 01-680/20-2 i dates 05.05.2020. mbi nxjerrjen e Programit të masave në përkrahje qytetarëve dhe ekonomisë gjatë kohës së pandemisë virusit Corona

5. Propozim raporti i gjendjes se rregullimit te hapsirës për vitin 2019,

6. Propozim programi i rregullimit te hapsires per vitin 2020,

7. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,,Ujësjellës dhe kanalizime'' për vitin 2020,

8. Propozim Vendimi për dhënien e pelqimit në Programin e kryerjes së veprimtarive komunale SH.P.K. “Veprimtaritë komunale” - Ulqin për vitin 2020,

9. Raporti për realizimin e Programit vjetor të kryerjes së veprimtarisë komunale dhe pasqyrimi financiar për SH.P.K. ,, Veprimtaritë Komunale '' - Ulqin,

10. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,,Parking servisi '' për vitin 2020,

11. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K.  ,, Mozhura'' për vitin 2020,

12. Propozim Vendimi për taksat komunale

13. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për kushtet dhe mënyrën e emitimit të muzikës në objektet hotelerike dhe përcakimi i rrugëve, pjesëve të rrugëve dhe vendbanimeve dhe lokacioneve të tjera për mbajtjen e tubimeve publike në hapësira të hapura, si dhe kohën e mbajtjes në komunën e Ulqinit,

14. Propozim Vendim për ngritjen e monumentit me ngritjen e përmendores kushtuar viktimave të termetit të vitit 1979,

15. Propozim Vendimi për kushtet, mënyrën dhe formën e ndarjes së mirënjohjeve publike dhe shpërblimeve në Komunën e Ulqinit,

16. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit akcional për të rinj për periudhën 2020-2021

Zgjedhje dhe emërime

17. Aktvendim për pagesën e shpërblimit për punën e Komisionit për përpilimin e Propozim Rregullorës së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit

18. Propozim Vendimi për shkarkimin e  Këshillit drejtues të NP. Qendra për Kulturë Ulqin,

19. Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit drejtues të NP. Qendra për Kulturë Ulqin,

20. Propozim Aktvendimi për emërimin e anëtarit të këshillit të transmetuesit lokal publik ,, RTUL'',

21. Propozim Aktvendimi për shkarkimin e anëtarit të bordit të drejtorave të Shoqërisë së përbashkët për shërbimin dhe kordinimin  e furnizimit më ujë dhe ujrat e zeza të bregdetit të Malit të Zi dhe komunës së Cetinjës ,, Vodacom '' SHPK,

22. Propozim Aktvendimi për emërimin e anëtarit të bordit të drejtorave të Shoqërisë së përbashkët për shërbimin dhe kordinimin  e furnizimit më ujë dhe ujrat e zeza të bregdetit të Malit të Zi dhe komunës së Cetinjës ,, Vodacom '' SHPK.

     Mbledhja do të mbahet më datë 27.05.2020 ( e mërkurë ), me fillim në ora 11:00 në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

KRYETARI,

Dr. Ilir Çapuni, d.v.

Linku për Materialin nga mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt:

http://www.ul-gov.me/Komuna-e-Ulqinit/4884/Materiali-pr-mbledhjen-e-par-t-seancs-s.shtml