24. Maj 2019.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                      

Asfaltiranje ulica u ruralnom području Opštine, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 29.00,00 €. Tenderska dokumentacija broj 05/19 - 01-215/2-19 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 24.05.2019.godine. Lice za davanje informacija Nail Bajri, telefon 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.