Teritorija Opštine Ulcinj definisana Zakonom, obuhvata grad Ulcinj i naseljena mjesta: Ambula, Bratica, Briska Gora, Bojke, Brajša, Vladimir, Gornji Štoj, Gornja Klezna, Donji Štoj, Donja Klezna, Darza, Draginje, djerane, Zoganje, Zenelaj, Ulcinjsko Krute, Krute, Kruče, Kolonza, Kodre, Kosići, Kaliman, Kravare, Leskovac, Lisna Bori, Mide, Medjureč, Pistula, Reč, Rastiša, Sukobina, Salč, Sutjel, Sveti Djordje, Ćurkaj, Fraskanjel, Šas, Štodra, Selita, Donja Rastiša, Djonze i Donji Kravari.

Lokalna samouprava u Opštini se ostvaruje i obuhvata pravo gradjana i organa lokalne samouprave da, u okviru zakonskih ovlašćenja, regulišu i rukovode odredjenim javnim i drugim poslovima, na osnovu lične odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva, na osnovi demokratskih principa, decentralizacije, depolitizacije, autonomnosti, zakonitosti, profesionalizma, efikasnosti rada organa lokalne samouprave i medjusobne saradnje države i Opštine.

Poslove administracije vrše sekretarijati lokalne uprave, koji su:

•        Sekretarijat za budžet i finansije;

•        Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti;

•        Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; 

•        Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj; 

•        Sekretarijat za zaštitu imovine;

•        Sekretarijat za stambenu djelatnost i

•        Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredina.

Posebne poslove obavljaju:

  • Komunalna policija;
  • Služba za unutrašnju reviziju
  • Služba zaštite i  zajedničke poslove.

Za više informacija o pravima, obavezama i načinu funkcionisanja Opštine, kliknite ovdje da bi ste preuzeli Statut Opštine Ulcinj.