25. Januar 2021.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulcinj donijeto Rješenje br. 06-683/20-2 od 19.01.2021.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
06. Januar 2021.

Obavještenje: Da je nosioc projekta „Aurora Mobili", Mavrijan b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
22. Decembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Tula Company" d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj, donijeto Rješenje br.06- 435/20-7

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
08. Decembar 2020.

Obavještenje: Da su nosioci projekta, Mučović Enver, Mučović Vahid i Mučović Muhamed, iz Ulcinja podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
03. Decembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta - Opština Ulcinj, donijeto rješenje br.06-529/20-3-1

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
09. Novembar 2020.

Obavještenje: Odlaganje Javne rasprave na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Pinješ2, na dio katastarske parcele br. 7246/14 KO Ulcinj, Opština Ulcinj

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A  zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost ...

Opširnije
16. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta Opština Ulcinj Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
15. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
13. Oktobar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocima projekta Mučović Enver, Mučović Vahid i Mučović Muhamed, iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-534/20-2

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije